Politică de confidențialitate

Prezentul document descrie politica societății SILVIA ALBU EDUCATION AND TRAINING SRL [societate română, cu sediul în str. Anton Pann, Nr. 7B, Brăila, Romania, nr. de ordine la Registrul Comerțului J09/498/2018 , având CUI 39637425, în continuare „Societatea”] de a utiliza și proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislația în vigoare).

Exercitarea drepturilor, conform Cap. IV, se poate face prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail silviaalbueducationandtraining@gmail.com sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul Societății. Solicitările se soluționează în termenul legal.

Persoanele abonate la serviciul de transmitere a știrilor prin e-mail (newsletter) au posibilitatea dezabonării instante (unsubscribe) de la acesta, prin folosirea link-ului „dezabonare” din e-mailul primit sau prin accesarea link-ului [x] în care trebuie completată adresa de e-mail ce solicită dezabonarea.

Cap. I – Datele colectate

Art. 1 – În vederea îndeplinirii activității comerciale Societatea colectează date cu caracter personal prin următoarele mijloace:

 • Informații pe care le primim de la utilizator:
 • În vederea contactării Societății prin completarea formularului din pagina de Contact, Societatea procesează și stochează următoarele date: nume, prenume și adresa de e-mail. Acestea sunt folosite în vederea transmiterii unui răspuns scris la solicitarea primită.
 • În vederea abonării la serviciul de transmitere a știrilor prin e-mail (newsletter) prin mijloace automatizate, Societatea procesează și stochează adresele de e-mail ale abonaților.

În conformitate cu Politica de cookies, Societatea transmite fișiere către calculatorele vizitatorilor în scopuri statistice. Pentru mai multe detalii se poate consulta Politica de cookies.

Cap. II – Cum prelucrăm aceste informații? (scopul prelucrării)

Art. 2 – Societatea stochează și prelucrează aceste date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Transmiterii de răspunsuri scrise la mesajele primite de la utilizatori.
 • Organizarea și studierea datelor statistice (e.g. analizarea și studierea repartizării georgrafice a Clienților).
 • Organizarea campaniilor de marketing direct care urmăresc transmiterea de oferte personalizate către clienți prin transmiterea de e-mail-uri personalizate.

Art. 3 – Societatea prelucrează datele cu caracter personal în temeiul acordului persoanei vizate, în virtutea executării obligațiilor contractuale, în temeiul interesului legitim sau pentru executarea unei obligații legale.

Cap. III – Durata prelucrării

Art. 4 – Societatea stochează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale sau până la momentul ștergerii utilizatorului, retragerea consimțământului sau prin exercitarea dreptului la uitare;

Cap. IV – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal, Societatea recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Societății cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

4. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • retragerea consimțământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societăți informaționale.

6. Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite Societății verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 • în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.
Cap. V – Transferul datelor către terțe persoane

Art. 6 – Societatea nu transferă datele cu caracter persoanal către alți operatori fără notificarea sau cererea prealabilă a persoanei vizate.

Art. 7 – Societatea poate transfera informații către alte societăți afiliate, furnizorilor de servicii sau altor parteneri care le proceseaza în numele Societății, pe baza instrucțiunilor Societății și asigurând nivelul de securitate conform legislației în vigoare. Aceste societăți pot oferi servicii globale, inclusiv asistența pentru clienți, tehnologia informației, plăți, vânzări, marketing, analiza de date, cercetare și sondaje.

Art. 8 – Toți colaboratorii societății au implementat și respectă standardele de protecție a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 9 – Societatea poate păstra sau dezvălui informații transmise în vederea respectării prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a răspunde unei cereri din partea autorităților publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-și exercita drepturile legale, pentru a se apăra în cadrul acțiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau raporta activități ilegale, precum frauda, abuzuri, încălcări ale termenilor și condițiilor sau amenințări la adresa securității Societății sau siguranței fizice a oricărei persoane.

Cap. VI – Securitatea informațiilor

Art. 10 – Societatea lucrează pentru a păstra datele în siguranță. În acest sens utilizează o combinație de controale tehnice, administrative și fizice pentru a menține securitatea datelor procesate. Cu toate acestea, metoda de transmitere sau de stocare a datelor nu este complet sigură. Pentru orice lămurire suplimentară legata de securitate, vă rugăm să contactați la adresa de e-mail: silviaalbueducationandtraining@gmail.com

Art. 11 – În conformitate cu Regulamentul European, Societatea urmărește, identifică, înregistrează, arhivează și raportează, acolo unde este cazul, toate incidentele de securitate.

Cap VII – Autoritățile competente

Art. 12 – Notificările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi transmise Societății printr-un mesaj la adresa de e-mail către silviaalbueducationandtraining@gmail.com sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul sau punctul de lucru al Societății, în atenția Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data protection officer).

Art. 13 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal prin tranmiterea unei notificări la sediul autorității: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro